Vainajan velat perunkirjoituksessa

Vainajan velat on maksettava ennen omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa. Joskus vainajan varat eivät kuitenkaan riitä kaikkien velkojen maksuun. Tällaisissa tilanteissa velkojen maksusta joudutaan sopimaan yhdessä velkojien kanssa. Vainajan omaiset eivät kuitenkaan ole lähtökohtaisesti vastuussa vainajan veloista.

Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa selvitetään kuolinpesän tila ja laaditaan perukirja. Kaikki vainajan velat on merkittävä sellaisinaan perunkirjoituksessa laadittavaan perukirjaan.

Kaikki vainajan velat tulee merkitä sellaisinaan perukirjaan.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa, ennen kuin pesän ja vainajan velat on maksettu, tai niistä on asetettu maksun turvaava takaus tai muu vakuus.

Laskujen maksuun on olemassa järjestys

Kuolinpesän velan tai laskun saa maksaa ainoastaan siinä tapauksessa, jos velan maksusta ei aiheudu vahinkoa muille velkojille. Eli lähtökohtaisesti laskuja ei saa maksaa, jos kuolinpesässä on enemmän velkaa kuin omaisuutta.

Jos kuolinpesä on velkaa henkilöille A, B ja C, pesän osakkaat eivät voi päättää, että kuolinpesän viimeiset varat käytetään henkilön B velkojen maksamiseen. Tällainen menettely aiheuttaa vahinkoa velkojille A ja C ja voi aiheuttaa henkilökohtaisen velkavastuun pesän osakkaille.

Kuolinpesän velkojen kohdalla noudatetaan pääpiirteittäin seuraavaa maksujärjestystä 1) Pesänselvitysvelat (perunkirjoitus, perukirjan laatiminen, hautaus yms.), 2) Ennen kuolinpäivää erääntyneet maksamattomat elatusavut 3) Etuoikeudettomat saatavat ja 4) Maksunsaantijärjestyksessä annetun lain mukaiset viimeksi suoritettavat saatavat, kuten lahjanlupauslakiin perustuva saatava.

Vainajan velat maksetaan ennen perinnönjakoa ja ositusta

Ylivelkaisen kuolinpesän tilanteessa on suositeltavaa, että pesän osakkaat ovat yhteydessä velkojiin ja ilmoittavat heille, että pesässä ei ole varoja velkojen maksuun. Ilmoituksen mukaan on hyvä liittää jäljennös perukirjasta. Mikäli velkojat eivät anna velkoja anteeksi tai velkojat haluavat osan pesän varoista, selvitetään velkojen maksujärjestys pesänselvityksessä pesänselvittäjän toimesta.

Kuolinpesän osakkaat eivät henkilökohtaisesti vastaa veloista

Lähtökohtaisesti velasta vastaa henkilö, joka on sen ottanut. Perintökaaren 21 luvun 2 §:ssa painotetaan vielä, että”Osakas ei vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta”.  Tähän on olemassa kuitenkin pari poikkeusta. Mikäli:

  • perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa,
  • perunkirjoitusta varten ei selvitetä huolellisesti kaikkia velkoja,
  • perukirjaan ei kirjata rehellisesti kaikkia velkoja sellaisina kuin ne olivat ja
  • kuolinpesä jaettiin ennen velkojen maksua

voi kuolinpesän osakkaat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista.

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel