Perunkirjoitus: perusteet pähkinänkuoressa

Perunkirjoituksen aikana selvitetään kuolinpesän taloudellinen tilanne ja osakkaat sekä laaditaan perukirja.

Perunkirjoitus


Tältä sivulta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon perunkirjoituksesta. Voit siirtyä eri osiin painamalla alapuolen otsikoita:

 Mikä on perunkirjoitus?

1. Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa selvitetään kuolinpesän tila. Perunkirjoitus on järjestettävä jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuneelle henkilölle iästä riippumatta. Perunkirjoituksen aikana muun muassa:

 • selvitetään kuolinpesän osakkaat,
 • listataan kuolinpesään kuuluva omaisuus ja
 • arvioidaan omaisuudelle euromääräinen hinta.

Perunkirjoituksessa selvitetyt asiat kirjataan asiakirjaan, jota kutsutaan perukirjaksi.

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Jos ette ehdi toimittamaan perunkirjoitusta tässä ajassa, voitte hakea Verohallinnolta lisäaikaa täyttämällä tämän lomakkeen.

Kenen vastuulla perunkirjoitus on?

Perunkirjoituksen järjestämisestä vastaa se pesän osakas, joka todellisuudessa hoitaa kuolinpesän omaisuutta. Tämän vuoksi vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä lankeaa usein vainajan leskelle tai lapselle. Jos vainajan omaisuus on jäänyt useamman kuin yhden pesän osakkaan hoitoon, kaikilla osakkailla on yhtäläinen velvollisuus järjestää perunkirjoitus. Tällaisissa tapauksissa kannattaa kuitenkin sopia, että yksi pesän osakas vastaa perunkirjoituksesta ja hänelle maksetaan työstä palkkio.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Jos perunkirjoitusta ei laiminlyönnistä johtuen toimiteta ajoissa:

Henkilökohtaiseen vastuuseen joutuvat pesän osakkaat, joiden voidaan katsoa osallistuneen vainajan omaisuuden hoitoon. Eli mikäli hoidat kuolinpesän omaisuutta tai olet hyvin perillä vainajan asioista, kannattaa sinun aloittaa perunkirjoitukseen liittyvä järjestelyt.

Kuka saa järjestää perunkirjoituksen?

Perunkirjoituksen toimittaminen ei vaadi erillistä pätevyyttä tai koulutusta. Verottajan mukaan onkin jo tavallista, että perunkirjoitus toimitetaan kuolinpesän osakkaiden kesken ilman ulkopuolista asiantuntijaa. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö voi kuitenkin olla suositeltavaa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • pesän osakkaat ovat riidoissa keskenään,
 • henkilöiden oikeus pesään on riidanalainen (esimerkiksi testamentin määräykset tai isyys epäselvä),
 • vainaja on antanut suullisen testamentin tai,
 • pesän osakkaat ovat erimielisiä testamentin sisällöstä ja vainajan todellisesta tahdosta.

Suurin osa perunkirjoituksen tehtävistä kannattaa kuitenkin tehdä itse ja näin ollen pienentää ulkopuolisen asiantuntijan kustannuksia. Helppoja ja nopeita tehtäviä ovat muun muassa osakasluettelon laatiminen, todistusten hankkiminen ja kuolinpesän omaisuuden listaus.

Perunkirjoituksesta valittaminen

Perunkirjoitus ei ole toimitus, jota pesän osakkaat voivat moittia. Jos pesän osakas on sitä mieltä, että perunkirjoitus on toimitettu väärin, voi kyseinen osakas toimittaa uuden perunkirjoituksen ja toimittaa uuden perukirjan verottajalle. Verottaja käsittelee uutta perukirjaa aikaisemman perukirjan täydennyksenä.

Väärien tietojen antaminen ja tietojen salaaminen perunkirjoituksessa ovat rangaistavia tekoja. Näistä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos kyseessä on erittäin raskauttava teko, voi rangaistus olla enintään kaksi vuotta vankeutta.

Velkaisen vainajan perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee järjestää vaikka vainaja olisi varaton.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että omaiset olisivat vastuussa vainajan veloista. Vainajan velat eivät periydy eivätkä omaiset ole vastuussa vainajan veloista. Tämä tarkoittaa sitä, että omaisilla ei ole velvollisuutta maksaa vainajan velkoja omilla rahoillaan. Jos vainajan velkoja tai maksuja ei makseta ajallaan, ei pesän asioista huolehtiva osakas joudu veloista vastuuseen.

Jos kuolinpesässä ei ole varallisuutta velkojen maksuun, olkaa yhteydessä velkojiin ja ilmoittakaa heille, että kuolinpesä on varaton. Velkojat voivat halutessaan hakea kuolinpesälle omakustanteisesti pesänselvittäjän. Pesänselvittäjän tehtävä on huolehtia mahdollisesta omaisuuden myynnistä ja velkojen maksamisesta.

Muualla kuin Suomessa asuneen perunkirjoitus

Vakinaisesti muualla kuin Suomessa asuneelle henkilölle ei järjestetä suomalaista perunkirjoitusta tai laadita perukirjaa. Tällaisessa tapauksissa riittää, että verottajalle tehdään perintöveroilmoitus Suomessa olevasta omaisuudesta. Perintöveroilmoituslomakkeen voit ladata verottajan sivuilta. Perintöveroilmoitus on ”kevyempi” versio perukirjasta.

Epäselvissä tapauksissa vainajan asuinpaikka ratkaistaan Väestörekisterikeskuksen kotipaikkarekisterissä olevien tietojen perusteella.

 

2. Perunkirjoitus – miten se järjestetään?

Perunkirjoitus voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan:

 • Perukirjan esitäyttö
  • selvitetään perilliset
  • tilataan virkatodistukset
  • nimetään uskotut miehet
  • kutsutaan osakkaat todisteellisesti perunkirjoitukseen
  • listataan omaisuus ja velat
  • määritetään omaisuudelle alustava hinta
 • Perunkirjoitustilaisuus
  • käydään perukirjan tiedot läpi
  • vahvistetaan omaisuusluettelo ja hinta-arviot
  • selvitetään lesken oikeudet
  • allekirjoitetaan perukirja

Perukirjan esitäyttö koostuu perunkirjoitustilaisuudessa tarvittavien tietojen keräämisestä, kuten omaisuuden ja velkojen listauksesta. Usein perukirjan esitäyttö onnistuu hyvinkin nopeasti, jopa yhdessä illassa. Jos kuolinpesään kuuluu paljon erilaista omaisuutta (tontteja, rakennuksia, metsää, osakkeita listaamattomista yrityksistä jne.), voi näiden tietojen selvittämisessä ja merkitsemisessä mennä kauemmin.

Perunkirjoitustilaisuudessa esitäytetty perukirja käydään läpi uskottujen miesten ja kuolinpesän osakkaiden toimesta. Tämän jälkeen uskotut miehet ja paikalla olevat osakkaat vahvistavat perukirjan allekirjoituksillaan. Tyypillisesti perunkirjoitustilaisuus kestää noin tunnin. Perunkirjoitustilaisuutta ei järjestetä viranomaisen luona, eikä tilaisuutta varten tarvita ulkopuolista valvojaa tai erillistä lupaa.

Perukirjanetissa.fi -palvelu sisältää kansankieliset ohjeet ja helppokäyttöiset asiakirjapohjat edellä mainittuihin tehtäviin. Perukirjanetissa.fi -palvelussa perunkirjoituksen hinnaksi tulee 24 euroa.

Kenen on oltava paikalla perunkirjoituksessa?

Tieto perunkirjoituksen ajasta ja paikasta tulee antaa hyvissä ajoin kaikille kuolinpesän osakkaille. Lain mukaan perunkirjoitukseen tulee kutsua myös eloonjäänyt puoliso ja mahdolliset toissijaiset perilliset.

Perunkirjoitukseen osallistuminen ei kuitenkaan ole pakollista, ja kuolinpesän osakkaiden poissaolo ei ole este perunkirjoituksen toimittamiseen. Perunkirjoitukseen osallistuminen on kuitenkin suotavaa, koska tilaisuudessa selviää moni kuolinpesään liittyvä asia. Viimeistään perunkirjoituksessa selviää perinnön kannalta keskeisiä asioita kuten:

 • vetoaako leski hänelle suotuihin oikeuksiin,
 • oliko leskellä ja vainajalla keskinäinen avioehtosopimus,
 • jättikö vainaja testamenttia,
 • ketkä ovat kuolinpesän osakkaita ja luopuuko joku perinnöstä
 • kuinka suuri perintö vainajalta jäi (esineitä, kiinteistöjä jne.),
 • oliko vainaja antanut eläessään ennakkoperintöä tai muita lahjoja.

Läsnäolo perunkirjoituksessa on pakollista ainoastaan pesän ilmoittajalle ja kahdelle uskotulle miehelle. Muiden läsnäolo on suositeltavaa muttei pakollista. Kaikki osakkaat tulee kuitenkin todistettavasti kutsua perunkirjoitustilaisuuteen.

Perukirjasta puuttuva omaisuus

Mikäli perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen kuolinpesään ilmaantuu uutta varallisuutta tai velkaa, on kuukauden kuluessa järjestettävä täydennysperunkirjoitus. Täydennysperunkirjoituksessa laaditaan täydennysperukirja, jossa ilmoitetaan kaikki uudet tai muuttuneet tiedot.

Täydennysperukirjaa koskevat kaikki samat muotovaatimukset kuin alkuperäistä perukirjaa. Verottajalle ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa muuttumattomia tietoja uudestaan. Muuttumattomien tietojen osalta riittää, kun täydennysperukirjassa viitataan alkuperäiseen perukirjaan.

 

3. Perunkirjoitus ja perintövero

Perunkirjoituksen yhteydessä laaditaan kuolinpesän omaisuusluettelo. Verottaja laskee omaisuusluettelon perusteella perillisille tulevat perintöosuudet ja määrää perintöveron.

Alle 20 000 euron perinnöstä ei makseta veroa.

Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita?

Kuolinpesän osakkaita ovat henkilöt, jotka ovat oikeutettuja perintöön. Ulkomaalaisella on Suomessa yhtäläinen oikeus perinnön saamiseen kuin Suomen kansalaisella. Kuolinpesän osakkaita voivat olla vainajan kuolinpäivänä elossa olleet:

 • Vainajan lakimääräiset perilliset, (=sukulaiset)
 • Leski,
 • Yleistestamentin saajat,
 • Toissijaiset perilliset,
 • Valtio.

Avopuoliso on kuolinpesän osakas ainoastaan silloin, jos hän on yleistestamentinsaaja. Lähtökohtaisesti avopuoliso ei peri vainajaa.

Perintöveron suuruus 2017

Perintövero määrätään jokaiselle kuolinpesän osakkaalle erikseen. Perintöveron suuruus lasketaan perintöosan suuruuden ja sukulaissuhteen perusteella. Verottajalta löytyy helppokäyttöinen laskuri, jonka avulla voit selvittää perintöveron määrän.

Avaa verottajan perintöverolaskuri painamalla tästä. 

Voinko vaikuttaa perintöveron määrään?

Suurin osa perintöveron suuruuteen vaikuttavista toimista, kuten lahjojen antaminen ja testamentit, ajoittuvat elinaikaan. Perunkirjoituksen yhteydessä perintöveron määrään voidaan vaikuttaa:

 • omaisuuden hinnan arvioinnilla ja
 • perinnöstä tai testamentista luopumisella

Omaisuuden hinnan arvioinnilla voidaan vaikuttaa perinnön laskennalliseen arvoon. Eli mitä pienemmäksi pesän varallisuus perunkirjoituksessa arvioidaan, sitä vähemmän perintöveroa tulee maksettavaksi. Perukirjanetissa.fi -palvelussa opetamme sinulle kaikki samat menetelmät, joita pankin virkailijat ja lakimiehet käyttävät omaisuuden hinnan arvioinnissa. Kun noudatat ohjeitamme, perinnön laskennallinen arvo jää mahdollisimman pieneksi.

Perintöveron määrään on mahdollista vaikuttaa myös perinnöstä tai testamentista luopumisella. Kun perintö jakautuu isommalle joukolle perillisiä, perintöveron verottoman osan suuruus kasvaa ja kuolinpesän osakkaiden maksettavaksi tulevien verojen kokonaismäärä pienenee. Perinnöstä tai testamentista luopumiselle ei ole määrätty aikarajaa – se voidaan tehdä ennen perunkirjoitusta, perunkirjoituksen aikana tai perunkirjoituksen jälkeen. Niin kauan, kun perillinen ei ole vastaanottanut perintöä tai määrännyt siitä.

Esimerkki perintöverosuunnittelusta. Markku on perimässä isältään 35 000 euroa. Jos Markku ottaa perinnön vastaan, joutuu hän maksamaan perintöveroa 1 300 euroa. Markulla on kaksi täysi-ikäistä lasta. Markku päättää luopua perinnöstä, jolloin perintö menee puoliksi Markun lapsille. Lapsien henkilökohtaiset perintöosuudet ovat alle 20 000 euroa, joten perinnöstä ei tarvitse maksaa veroa. Perinnöstä luopumisella säästettiin 1 300 euroa.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat kaksi erillistä oikeustoimea, eikä niitä tule sekoittaa keskenään.

Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän tila ja laaditaan perukirja. Perukirjassa ilmoitettujen tietojen perusteella verottaja laskee muun muassa perillisille maksettavaksi tulevan perintöveron määrän.

Perinnönjaossa vainajan omaisuus jaetaan perillisille ja testamentinsaajille kuolinhetkellä syntyneiden perintöoikeuksien mukaisesti. Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat itsenäisiä oikeustoimia, eikä niitä tarvitse toimittaa samanaikaisesti. Perinnönjako ei myöskään ole pakollinen oikeustoimi eikä sille ole määrätty aikarajaa.

 

4. Kuinka paljon perunkirjoitus maksaa?

Perunkirjoitukselle ei ole olemassa yhtä oikeaa hintaa, koska kuolinpesät ovat erilaisia ja perunkirjoituksen voi hoitaa monella eri tavalla. Perunkirjoituksen voi tehdä alusta loppuun itse tai siihen voi palkata paikallisen asiantuntijan. Asiantuntijat tekevät perunkirjoituksia joko tuntiveloituksella tai kiinteään hintaan.

Perunkirjoitukseen voi hakea myös oikeusapua. Tällöin perunkirjoituksen hinta määräytyy avustuksen hakijan tulojen mukaan. Eli jos haluatte käyttää oikeusaputoimistoa, tuen hakeminen kannattaa jättää sille kuolinpesän osakkaalle, jonka ansio- ja pääomatulot ovat kaikista pienimmät.

Perunkirjoitus omatoimisesti

Useimmissa tapauksissa perunkirjoitus ja perukirjan laatiminen ovat helppoja, suoraviivaisia ja nopeita toimenpiteitä. Tyypillisesti perunkirjoitus vie kaikkineen aikaa noin viidestä kymmeneen tuntia. Jos omaisuutta ja velkoja ei ole paljon, perunkirjoitus vie muutaman tunnin. Neuvoja perunkirjoituksen omatoimiseen järjestämiseen löydät muun muassa:

Pesän osakkaalle voidaan maksaa perunkirjoituksen järjestämisestä ja perukirjan laatimisesta sama korvaus kuin ulkopuoliselle asiantuntijalle. Palkkio maksetaan kuolinpesän varoista.

Esimerkki: Kuolinpesän osakkaat päättivät, että pesän osakas Liisa tulee laatimaan perukirjan. Googlen hakukoneen avulla selvitettiin, että perunkirjoitus maksaa seuraavaa:

1. Lakimies X: 530 €
2. Hautaustoimisto Y: 450 €
3. Hautaustoimisto Z: 520 €

Näiden hintojen perusteella laskettiin perukirjan laatimisen keskihinnaksi 500 € (keskiarvo kustannuksista).  Liisa otti vastuun perunkirjoituksesta ja hänelle maksettiin 500 € kuolinpesän tililtä.

On kuitenkin myös tilanteita, joissa perunkirjoituksen toimittaminen ei ole aivan yhtä helppoa. Esimerkiksi tilanteet, joissa aikaisemmin kuolleen puolison kuolinpesän ositusta ei ole toimitettu lesken eläessä, voivat olla monimutkaisia.

Perunkirjoitus asiantuntijan kanssa

Jos surun keskellä omat voimat eivät tunnu riittävän, voi perunkirjoituksen antaa ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi. Ulkopuolisen asiantuntijan rooli on opastaa perunkirjoituksessa ja kirjoittaa omaisten selvittämät tiedot perukirjaan. Perunkirjoituksen hinnat paikallisten asiantuntijoiden kanssa ovat tyypillisesti:

 • Hautaus- tai perunkirjoitustoimistossa n. 300 € – 500 €
 • Lakimiehen kanssa alkaen 500€ (veloitus alk. 150 €/h).

Asiantuntijan toimittaman perunkirjoituksen hinta vaihtelee merkittävästi myös kaupungista riippuen. Halvimmillaan perunkirjoituksen toimittaa hautaustoimisto noin 300 eurolla ja pahimmassa tapauksessa perunkirjoitus voi maksaa lakimiehen toimesta tuhansia euroja. Pankkien ja oikeusavun kautta perunkirjoituksen hinta asettuu näiden ääripäiden välille.

Perunkirjoitus Perukirjanetissa.fi -palvelussa

Perunkirjoituksen järjestäminen ja perukirjan täyttäminen ovat helppoa Perukirjanetissa.fi -palvelussa. Ohjeidemme avulla jo 1397 ensikertalaista on tehnyt perunkirjoituksen. Perukirjanetissa.fi -palveluun sisältyy:

 • Kansankieliset ohjeet,
 • Perukirjapohjat,
 • Kutsut,
 • Valtakirjat,
 • Asiantunteva chat -apu.

Kaikki nämä vain 24 euroa. Perukirjanetissa.fi -palvelu on Suomen suosituin perunkirjoituspalvelu.

"Tämä palvelunne on hyvä. Olen tyytyväinen siihen. Tässä tapauksessa asia oli hieman monimutkainen, joten käytymme ammattilaista. Hän ei kuitenkaan oikein hallinnut asiaansa, joten oli hyödyllistä tutustua ohjeisiinne. näin pystyin kiinnittämään huomiota oleellisiin asioihin ja keskustella hänen kanssaan niistä. Hän pyrki ohittamaan oleelliset asiat. Palvelustanne oli hyötyä! Kiitos! Suosittelen"
28.03.2017
Perunkirjoitus ja perukirja
"Erittäin selkeä ja kansankielinen ohjelma. Perukirjoituksen ei olisi uskonut olevan näin helppoa! Sivun ohjeissa käydään selkeästi perukirja kohta kohdalta läpi ja esimerkeillä selkeytetään erikoistilanteita. Perukirjaa voi rauhassa kirjoittaa ja korjata koska haluaa, sillä perukirjan pohja tallennetaan omalle koneelle. Ohjelma myös tallentaa halutessasi edistymisesi ohjeiden lukemisessa."
21.12.2015
Perunkirjoitus ja perukirja

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mikä on perunkirjoitus?

  1. perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän osakkaat, varat ja velat
  2. perunkirjoitus järjestetään 3 kuukauden kuluessa kuolemasta
  3. järjestämiseen voidaan hakea lisäaikaa verottajalta
  4. perunkirjoituksessa laaditaan perukirja
  5. perunkirjoituksessa selvitettävien tietojen perusteella toimitetaan omaisuuden ositus ja perinnönjako

 • Voinko olla esteellinen järjestämään perunkirjoituksen?

  Ette.

  Kuka tahansa voi järjestää perunkirjoituksen ilman aikaisempaa kokemusta.

 • Voiko pesän osakas toimia uskottuna miehenä?

  Kyllä.

  Uskotun miehen tulee kuitenkin olla täysivaltainen.

 • Mitä jos en järjestä perunkirjoitusta itse?

  Mikäli sinulla ei ole voimia järjestää perunkirjoitusta itse, voit pyytää jotain toista henkilöä järjestämään perunkirjoituksen tai voit palkataa perunkirjoituksen vastuuhenkilöksi ulkopuolisen asiantuntija. Ulkopuolisen asiantuntijan palkkaaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinun ei tarvitse osallistua perunkirjoituksen toimenpiteisiin.

  Yksinkertaisesti ajateltuna perunkirjoitus on ainoastaan asioiden listaamista verottajaa varten. Tästä johtuen asiantuntijan kanssa järjestetyssä perunkirjoituksessa sinulla on lähes yhtä paljon tehtävää kuin silloin jos järjestät perunkirjoituksen omatoimisesti. Sinun tulee aina:

  • selvittää pesän osakkaiden tiedot,
  • hankkia puuttuvat asiakirjat,
  • selvittää ja listata vainajan omaisuus,
  • järjestää perunkirjoitustilaisuus

  Asiantuntijan rooli on opastaa sinua perunkirjoituksen aikana ja kertoa mitä tietoja missäkin vaiheessa sinun on selvitettävä. Tietojen selvittämisen jälkeen asiantuntija kirjaa tiedot puolestasi perukirjaan. Sinulle lankeava työmäärä on kuitenkin lähes sama riippumatta siitä, että järjestetäänkö perunkirjoitus omatoimisesti vai yhdessä ammattilaisen kanssa.

 • Kuinka perunkirjoitukseen haetaan lisäaikaa?

  Jos perunkirjoitusta ei kiireiden tai muiden syiden takia ehditä järjestämään kolmen kuukauden kuluessa, täytyy järjestämiseen hakea lisäaikaa vainajan kotikunnan verotoimistolta.

  Voit hakea lisäaikaa täyttämällä ja lähettämällä alla olevan lomakkeen verottajalle:

 • Mitä tarkoittaa perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus?

  Pesän osakkaalla, jonka hallussa on kuolinpesän omaisuus, on velvollisuus perunkirjoituksen toimituttamiseen. Käytännössä toimituttaminen ja perunkirjoituksen järjestäminen eivät ole sama asia.

  Toimituttamisvelvollisuus (jonka laiminlyönti on rangaistavaa) täyttyy jo silloin, kun perunkirjoitus annetaan kahden uskotun miehen hoidettavaksi.

 • Perunkirjoitus velkaisessa pesässä?

  Perunkirjoitus tulee järjestää myös ylivelkaantuneessa kuolinpesässä. Tällaisessa tapauksessa koko pesän varallisuus käytetään hautaamis- ja perunkirjoituskulujen sekä velkojen maksamiseen, eikä perillisille jää mitään.

  Lähtökohtaisesti vainajan velat eivät siirry perillisille, koska velkojat voivat vaatia saamisiaan ainoastaan siitä omaisuudestaan, jonka perittävä on kuollessaan jättänyt.

 • Mitä tapahtuu jos perunkirjoitusta ei järjestetä?

  Mikäli perunkirjoitusta ei toimiteta ajoissa, veroviranomainen lähettää kehoituksen toimittaa perunkirjoitus. Jos perunkirjoitusta ei kehotuksesta huolimatta toimiteta, siirtyy asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi.Perunkirjoituksen laiminlyönti voi johtaa korkeampaan perintöverotukseen ja henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista.Perukirjanetissa.fi
Tammelan puistokatu 22 33100 Tampere Suomi
Puhelin: 040 090 2325 (ark. klo 12 - 14)
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel

Lataa ilmainen perukirja
Tilaa Perukirjanetissa.fi -palvelu ja järjestä perunkirjoitus helposti vain 24 €. Palvelulla jo yli 900 tyytyväistä asiakasta.
- Tilanteeseesi sopiva perukirja
- Helpot ja kattavat ohjeet
- Valtakirjat ja kutsut
- Maksupohjat ja Chat -tuki
* Lataamalla perukirjan hyväksyt Perukirjanetissa.fi -palvelun käyttöehdot.