Perunkirjoitus: perusteet pähkinänkuoressa

Perunkirjoituksen aikana selvitetään kuolinpesän taloudellinen tilanne ja osakkaat sekä laaditaan perukirja.

Perunkirjoitus


Olemme keränneet tälle sivulle kaiken tarvitsemasi tiedon perunkirjoituksesta. Voit siirtyä nopeasti perunkirjoituksen eri osa-alueisiin klikkaamalla alla olevia otsikoita:

 Mikä on perunkirjoitus?

1. Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on lain mukaan järjestettävä jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuneelle henkilölle hänen iästä tai syntymämaasta riippumatta. Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa selvitetään kuolinpesän asiat kuntoon.

Käytännössä perunkirjoituksen aikana:

 • selvitetään kuolinpesän osakkaat (ketkä perivät vainajan)
 • listataan kuolinpesään kuuluva omaisuus (mitä perittävää vainajalta jäi)
 • arvioidaan omaisuudelle euromääräinen hinta (kuinka paljon on perinnön arvo)

Edellä mainitut asiat kirjataan uskottujen miesten toimesta asiakirjaan, jota kutsutaan perukirjaksi.

Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Jos kuolinpesän osakkaat eivät ehdi toimittamaan perunkirjoitusta ajoissa, Verohallinnolta voidaan hakea lisäaikaa täyttämällä hakemuksen lisäajasta.

Kenen vastuulla perunkirjoitus on?

Perunkirjoituksen järjestämisestä vastaa se kuolinpesän osakas, joka todellisuudessa hoitaa kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä lankeaa usein vainajan leskelle tai lapselle.

Kuolinpesän osakas voi halutessaan täyttää oman järjestämisvelvollisuutensa esimerkiksi palkkaamalla jonkun toisen henkilön, hautaustoimiston tai asianajajan huolehtimaan perunkirjoituksesta ja perukirjasta.

Jos vainajan omaisuus on jäänyt useamman kuin yhden pesän osakkaan hoitoon, kaikilla osakkailla on yhtäläinen velvollisuus järjestää perunkirjoitus. Tällaisissa tapauksissa kannattaa kuitenkin sopia, että yksi pesän osakas vastaa perunkirjoituksesta ja hänelle maksetaan työstä palkkio.

Jos kuolinpesän osakkaat eivät pääse sopuun perunkirjoituksen järjestämisestä, suosittelemme harkitsemaan ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamista.

Perunkirjoituksen aikarajat

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Jos perunkirjoitusta ei laiminlyönnistä johtuen toimiteta ajoissa:

 • pesän osakas voi joutua henkilökohtaisesti vastuuseen vainajan veloista ja
 • perintöverotus voidaan toimittaa arvioverotuksena, joka johtaa yleensä suurempaan perintöveron määrään

Henkilökohtaiseen velkavastuuseen voivat joutua pesän osakkaat, joiden voidaan katsoa osallistuneen vainajan omaisuuden hoitoon. Eli mikäli hoidat kuolinpesän omaisuutta tai olet hyvin perillä vainajan asioista, kannattaa sinun aloittaa perunkirjoitukseen liittyvä järjestelyt.

Kuka saa järjestää perunkirjoituksen?

Perunkirjoituksen voi järjestää kuka tahansa. Perunkirjoituksen järjestäminen ei vaadi erillistä pätevyyttä tai koulutusta. Verottajan mukaan onkin jo tavallista, että perunkirjoitus toimitetaan kuolinpesän osakkaiden kesken ilman ulkopuolista asiantuntijaa.

Aatoksen perunkirjoitus-palvelussa voit hoitaa perunkirjoituksen helposti kaikissa tilanteissa. Ja voit aina olla varma, että palvelu sisältää vaaditut asiat pätevän perunkirjoituksen tekemiseen alusta loppuun.

On myös tärkeä ymmärtää, että perunkirjoitus ja perinnönjako ovat kaksi erillistä tapahtumaa. Perinnönjako suoritetaan tyypillisesti vasta perunkirjoituksen jälkeen.

Mistä tiedän, että perunkirjoitus on tehty oikein?

Perunkirjoitus on tehty oikein, jos olet noudattanut ohjeita ja ilmoittanut kaikki tiedot rehellisesti ja vääristelemättä.

Väärien tietojen antaminen ja tietojen salaaminen perunkirjoituksessa ovat rangaistavia tekoja. Näistä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos kyseessä on erittäin raskauttava teko, voi rangaistus olla enintään kaksi vuotta vankeutta.

Velkaisen vainajan perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee järjestää, vaikka vainaja olisi varaton ja/tai veloissa.

Vainajan velat eivät kuitenkaan periydy omaisille. Tämä tarkoittaa sitä, että omaisten ei tarvitse maksaa vainajan velkoja omilla rahoillaan.

Jos kuolinpesässä ei ole varallisuutta velkojen maksuun, toimikaa seuraavalla tavalla:

 1. järjestäkää perunkirjoitus
 2. toimittakaa perukirja verottajalle
 3. olkaa yhteydessä velkojiin ja ilmoittakaa heille, että kuolinpesä on varaton

Velkojat voivat halutessaan hakea velkaiselle kuolinpesälle pesänselvittäjän. Pesänselvittäjän tehtävä on huolehtia mahdollisesta omaisuuden myynnistä ja velkojen maksamisesta.

Itse ei kannata lähteä hakemaan pesänselvittäjää, koska jos kuolinpesän varat eivät riitä pesänselvittäjän laskun maksuun, hakija vastaa itse pesänselvityksen kuluista.

Muualla kuin Suomessa asuneen perunkirjoitus

Vakinaisesti muualla kuin Suomessa asuneelle henkilölle ei järjestetä suomalaista perunkirjoitusta. Tällaisessa tapauksissa riittää, että verottajalle tehdään perintöveroilmoitus Suomessa olevasta omaisuudesta.

Perintöveroilmoituslomakkeen voit ladata verottajan sivuilta. Perintöveroilmoitus on ”kevyempi” versio perukirjasta.

Ulkomailla asuneelle henkilölle voidaan joutua järjestämään asuinmaan lakien mukainen perunkirjoitus. Esimerkiksi Briteissä asuvalle henkilölle tulee toimittaa paikallinen perunkirjoitus (probate), johon liittyy omat ohjeet ja vaatimukset.

Epäselvissä tapauksissa vainajan asuinpaikka ratkaistaan Väestörekisterikeskuksen kotipaikkarekisterissä olevien tietojen perusteella.

2. Perunkirjoitus – miten se järjestetään?

Perunkirjoitus voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan:

 1. Tietojen kerääminen ja perukirjan esitäyttö
  • selvitetään perilliset
  • tilataan virkatodistukset
  • nimetään uskotut miehet
  • kutsutaan osakkaat perunkirjoitukseen
  • listataan omaisuus ja velat
  • määritetään omaisuudelle alustava hinta
 2. Perunkirjoitustilaisuuden järjestäminen
  • täytetään ja käydään perukirjan tiedot läpi
  • vahvistetaan omaisuusluettelo ja hinta-arviot
  • selvitetään lesken oikeudet
  • allekirjoitetaan perukirja

Ensimmäinen vaihe koostuu perunkirjoitustilaisuudessa tarvittavien tietojen keräämisestä, kuten omaisuuden ja velkojen listauksesta. Usein perukirjan esitäyttö onnistuu hyvinkin nopeasti, jopa yhdessä illassa. Jos kuolinpesään kuuluu paljon erilaista omaisuutta (tontteja, rakennuksia, metsää, osakkeita listaamattomista yrityksistä jne.), voi näiden tietojen selvittämisessä ja merkitsemisessä mennä kauemmin.

Seuraavassa vaiheessa esitäytetty perukirja käydään läpi uskottujen miesten ja kuolinpesän osakkaiden toimesta. Tämän jälkeen uskotut miehet ja paikalla olevat osakkaat vahvistavat perukirjan allekirjoituksillaan. Tyypillisesti perunkirjoitustilaisuus kestää noin tunnin. Perunkirjoitustilaisuutta ei järjestetä viranomaisen luona, eikä tilaisuutta varten tarvita ulkopuolista valvojaa tai erillistä lupaa.

Aatoksen verkkopalvelu sisältää kansankieliset ohjeet, ja helppokäyttöisellä nettipalvelulla teet edellä mainitut tehtävät helposti. Lisäksi saat luotua palvelusta kätevästi valtakirjat kuolinpesän hoitoon. Muut kuolinpesän osakkaat voivat seurata perunkirjoituksen etenemistä etänä.

Aloita perunkirjoitus

Kenen on oltava paikalla perunkirjoituksessa?

Perunkirjoituksessa on oltava paikalla vähintään kaksi uskottua miestä ja pesän ilmoittaja. Kuolinpesän osakkaiden läsnäolo perunkirjoituksessa on vapaaehtoista, mutta suotavaa, koska tilaisuudessa selviää moni kuolinpesään liittyvä asia.

Viimeistään perunkirjoituksessa selviää perinnön kannalta keskeisiä asioita kuten:

 • vetoaako leski hänelle suotuihin oikeuksiin?
 • oliko leskellä ja vainajalla keskinäinen avioehtosopimus?
 • jättikö vainaja testamenttia?
 • ketkä ovat kuolinpesän osakkaita? Luopuuko joku perinnöstä?
 • kuinka suuri perintö vainajalta jäi (esineitä, kiinteistöjä jne.)?
 • oliko vainaja antanut eläessään ennakkoperintöä tai muita lahjoja?

Perukirjasta puuttuva omaisuus

Mikäli perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen kuolinpesään ilmaantuu uutta varallisuutta tai velkaa, on osakkaiden järjestettävä täydennysperunkirjoitus. Täydennysperunkirjoituksessa laaditaan täydennysperukirja, jossa ilmoitetaan kaikki uudet tai muuttuneet tiedot.

Täydennysperukirjaa koskevat kaikki samat muotovaatimukset kuin alkuperäistä perukirjaa. Verottajalle ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa muuttumattomia tietoja uudestaan. Muuttumattomien tietojen osalta riittää, kun täydennysperukirjassa viitataan alkuperäiseen perukirjaan.

3. Perunkirjoitus ja perintövero

Perunkirjoituksen yhteydessä laaditaan perukirja. Perukirja sisältää tiedon kuolinpesän osakkaista sekä erittelyn vainajan omaisuudesta. Näiden tietojen perusteella lasketaan jokaiselle osakkaalle tulevan perintöveron määrä.

Aatos.app -palvelussa näet perintöveronmäärän reaaliajassa.

Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita?

Kuolinpesän osakkaita ovat henkilöt, jotka ovat oikeutettuja perintöön tai osaan kuolinpesästä.

Kuolinpesän osakkaita voivat olla vainajan kuolinpäivänä elossa olleet:

 • Vainajan lakimääräiset perilliset (=sukulaiset)
 • Leski
 • Yleistestamentin saajat
 • Toissijaiset perilliset
 • Valtio

Lähtökohtaisesti avopuoliso ei peri vainajaa eikä ole kuolinpesän osakas. Avopuoliso on kuolinpesän osakas ainoastaan silloin, jos hän on yleistestamentinsaaja.

Perintöveron suuruus

Perintövero määrätään jokaiselle kuolinpesän osakkaalle erikseen. Perintöveron suuruus lasketaan perintöosan suuruuden ja sukulaissuhteen perusteella. Verottajalta löytyy helppokäyttöinen laskuri, jonka avulla voit selvittää perintöveron määrän.

Avaa verottajan perintöverolaskuri tästä. 

Voinko vaikuttaa perintöveron määrään?

Perintöveron suuruuteen on vaikea vaikuttaa kuoleman jälkeen. Suurin osa perintöveron suuruuteen vaikuttavista toimista, kuten lahjojen antaminen ja testamentin laatiminen, ajoittuvat elinaikaan.

Perunkirjoituksen yhteydessä perintöveron määrään voidaan kuitenkin vaikuttaa:

 • omaisuuden hinnan arvioinnilla ja
 • perinnöstä tai testamentista luopumisella

Omaisuuden hinnan arvioinnilla voidaan vaikuttaa perinnön laskennalliseen arvoon. Eli mitä pienemmäksi pesän varallisuus perunkirjoituksessa arvioidaan, sitä vähemmän perintöveroa tulee maksettavaksi.

On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että väärien tietojen antaminen perukirjassa on rangaistavaa. Omaisuuden ilmoittamatta jättäminen tai omaisuuden hinnan vääristely ovat toimenpiteitä, joista voi aiheutua seuraamuksia.

Perintöveron määrään on mahdollista vaikuttaa myös perinnöstä tai testamentista luopumisella. Kun perintö jakautuu isommalle joukolle perillisiä, perintöveron verottoman osan suuruus kasvaa ja kuolinpesän osakkaiden maksettavaksi tulevien verojen kokonaismäärä pienenee.

Perinnöstä tai testamentista luopumiselle ei ole määrätty aikarajaa – se voidaan tehdä ennen perunkirjoitusta, perunkirjoituksen aikana tai perunkirjoituksen jälkeen. Niin kauan, kun perillinen ei ole vastaanottanut perintöä tai määrännyt siitä.

Esimerkki perintöverosuunnittelusta: Markku on perimässä isältään 35 000 euroa. Jos Markku ottaa perinnön vastaan, joutuu hän maksamaan perintöveroa 1 300 euroa. Markulla on kaksi täysi-ikäistä lasta. Markku päättää luopua perinnöstä, jolloin perintö menee puoliksi Markun lapsille. Lapsien henkilökohtaiset perintöosuudet ovat alle 20 000 euroa, joten perinnöstä ei tarvitse maksaa veroa. Perinnöstä luopumisella säästettiin 1 300 euroa.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat kaksi erillistä oikeustoimea, eikä niitä tarvitse järjestää samanaikaisesti.

Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän tila ja laaditaan perukirja. Perukirjassa ilmoitettujen tietojen perusteella verottaja laskee muun muassa perillisille maksettavaksi tulevan perintöveron määrän. Lähtökohtaisesti perunkirjoitus on hallinnollinen toimi, jonka toimittamiselle on annettu tarkat ohjeet ja aikarajat.

Perinnönjaossa vainajan omaisuus jaetaan perillisille ja testamentinsaajille kuolinhetkellä syntyneiden perintöoikeuksien mukaisesti. Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat itsenäisiä oikeustoimia, eikä niitä tarvitse toimittaa samanaikaisesti. Perinnönjako ei myöskään ole pakollinen oikeustoimi eikä sille ole määrätty aikarajaa.

Perintöä ei ole pakko jakaa, perintö voidaan jakaa osittain, perintö voidaan jakaa vuosien päästä tai koko kuolinpesään kuuluva omaisuus voidaan jakaa välittömästi.

4. Kuinka paljon perunkirjoitus maksaa?

Perunkirjoitukselle ei ole olemassa yhtä oikeaa hintaa, koska kuolinpesät ovat erilaisia ja perunkirjoituksen voi hoitaa monella eri tavalla. Perunkirjoituksen voi tehdä alusta loppuun itse tai siihen voi palkata paikallisen asiantuntijan. Asiantuntijat tekevät perunkirjoituksia joko tuntiveloituksella tai kiinteään hintaan.

Vaivattomin ja luultavasti edullisin tapa hoitaa perunkirjoitus on tehdä se Aatos.app -palvelussa.

Perunkirjoitukseen voi hakea myös oikeusapua, mutta tämä ei ole ilmaista. Oikeusavussa perunkirjoituksen hinta määräytyy oikeusavun hakijan (eli hakemuksen laatijan) tulojen mukaan.

Eli, jos haluatte käyttää oikeusaputoimistoa, avun hakeminen kannattaa jättää kuolinpesän osakkaalle, jonka ansio- ja pääomatulot ovat kaikista pienimmät. Lopuksi kulut voidaan tasata osakkaiden kesken, mutta hakijan valitsemisella voidaan säästää satoja euroja.

Peukalosääntönä voidaan kuitenkin sanoa, että perunkirjoitus voi maksaa mitä tahansa aina tuhansiin euroihin saakka.

Perunkirjoitus itse

Useimmissa tapauksissa perunkirjoitus ja perukirjan laatiminen ovat helppoja, suoraviivaisia ja nopeita toimenpiteitä. Tyypillisesti perunkirjoitus vie kaikkineen aikaa noin viidestä kymmeneen tuntia. Jos omaisuutta ja velkoja ei ole paljon, perunkirjoitus hoituu muutamassa tunnissa. Neuvoja perunkirjoituksen omatoimiseen järjestämiseen löydät muun muassa:

Pesän osakkaalle voidaan maksaa perunkirjoituksen järjestämisestä ja perukirjan laatimisesta sama korvaus kuin ulkopuoliselle asiantuntijalle. Palkkio maksetaan kuolinpesän varoista.

Esimerkki: Kuolinpesän osakkaat päättivät, että pesän osakas Liisa tulee laatimaan perukirjan. Googlen hakukoneen avulla selvitettiin, että perunkirjoitus maksaa seuraavaa:

1. Lakimies X: 530 €
2. Hautaustoimisto Y: 450 €
3. Hautaustoimisto Z: 520 €

Näiden hintojen perusteella laskettiin perukirjan laatimisen keskihinnaksi 500 € (keskiarvo kustannuksista).  Liisa otti vastuun perunkirjoituksesta ja hänelle maksettiin 500 € kuolinpesän tililtä.

On kuitenkin myös paljon tilanteita, joissa perunkirjoituksen toimittaminen ei ole aivan yhtä helppoa. Hyvänä esimerkkinä ovat perunkirjoitukset, jotka laaditaan leskenä kuolleen henkilön jälkeen ja aikaisemmin kuolleen puolison kuolinpesän ositusta ei ole tehty.

Siksi vaivattomin ja turvallisin tapa hoitaa perunkirjoitus on tehdä se Aatos.app-palvelussa.

Aloita perunkirjoitus

Perunkirjoitus asiantuntijan kanssa

Jos surun keskellä omat voimat eivät tunnu riittävän, voi perunkirjoituksen antaa ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi. Ulkopuolisen asiantuntijan rooli on opastaa perunkirjoituksessa ja kirjoittaa omaisten selvittämät tiedot perukirjaan.

Perunkirjoituksen hinnat paikallisten asiantuntijoiden kanssa ovat tyypillisesti:

 • Aatos.app-palveluun sisältyy asiantuntijan apu. Palvelun hinta on 399€
 • Hautaus- tai perunkirjoitustoimistossa noin 500 €
 • Lakimiehen kanssa tuntiveloitus alkaen 150€/h (kokonaiskustannus 500-2000€)

Asiantuntijan toimittaman perunkirjoituksen hinta vaihtelee merkittävästi myös kaupungista riippuen. Halvimmillaan perunkirjoituksen toimittaa Aatos.app 399 eurolla ja pahimmassa tapauksessa perunkirjoitus voi maksaa lakimiehen toimesta tuhansia euroja. Pankkien ja oikeusavun kautta perunkirjoituksen hinta asettuu näiden ääripäiden välille.

Lakimiesten kanssa kannattaa kuitenkin varautua myös useiden tuhansien eurojen laskuun, jos kyseessä on monimutkaisempi pesä tai lakimies ei ole kokenut perunkirjoittaja (aikaa menee selvittelyyn).

Perunkirjoitus Aatos.app -palvelussa

Perunkirjoituksen järjestäminen ja perukirjan täyttäminen ovat helppoa Aatos.app-palvelussa. Ohjeidemme avulla jo yli 5000 ensikertalaista on tehnyt perunkirjoituksen.

Aatos.app -palveluun sisältyy:

 • Helppo kansankielinen palvelu alusta loppuun kokonaan netissä
 • Valmis perukirja mitä voit muokata niin monta kertaa kuin haluat
 • Kutsut
 • Valtakirjat
 • Asiantunteva chat -apu

Koko palvelu vain 399 euroa. Aatos.app -palvelu on Suomen suosituin perunkirjoituspalvelu.

Aloita perunkirjoitus
"Itselläni oli aikaa ja halua tehdä ja sain heti apua, jos ihmettelin jotain asiaa. Vastaus tuli nopeasti. Kannattaa lukea ohjeet, niin homma hoituu sujuvasti.
Aluksi pelotti, kun en voinut puhua kenellekään, mutta koneen kautta annetut vastaukset olivat yksiselitteiset."

23.2.2023
Perunkirjoitus ja perukirja
"Olen saanut muokattua ja tehtyä itsenäisesti perunkirjoitusta netissä eikä ole ollut vaikea suoriutua siitä sekä ei ole tarvinnut itse lähteä hakemaan tarvittavia papereita vaan ovat tulleet suoraan Aatokseen."
09.03.2023
Perunkirjoitus ja perukirja

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mikä on perunkirjoitus?

  1. perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän osakkaat, varat ja velat
  2. perunkirjoitus järjestetään 3 kuukauden kuluessa kuolemasta
  3. järjestämiseen voidaan hakea lisäaikaa verottajalta
  4. perunkirjoituksessa laaditaan perukirja
  5. perunkirjoituksessa selvitettävien tietojen perusteella toimitetaan omaisuuden ositus ja perinnönjako

 • Voinko olla esteellinen järjestämään perunkirjoituksen?

  Ette. Kuka tahansa voi järjestää perunkirjoituksen ilman aikaisempaa kokemusta.

 • Voiko pesän osakas toimia uskottuna miehenä?

  Kyllä. Uskotun miehen tulee kuitenkin olla täysivaltainen. Kannattaa kuitenkin huomata, että jos perukirjan osakasluettelo aiotaan vahvistaa maistraatissa, uskottujen miesten tulee olla riippumattomia.

 • Mitä jos en järjestä perunkirjoitusta itse?

  Mikäli sinulla ei ole voimia järjestää perunkirjoitusta itse, voit pyytää jotain toista henkilöä järjestämään perunkirjoituksen tai voit palkata perunkirjoituksen vastuuhenkilöksi ulkopuolisen asiantuntija. Ulkopuolisen asiantuntijan palkkaaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinun ei tarvitse osallistua perunkirjoituksen toimenpiteisiin.

  Yksinkertaisesti ajateltuna perunkirjoitus on ainoastaan asioiden listaamista verottajaa varten. Tästä johtuen asiantuntijan kanssa järjestetyssä perunkirjoituksessa sinulla on lähes yhtä paljon tehtävää kuin silloin jos järjestät perunkirjoituksen omatoimisesti.

  Sinun tulee aina:

  • selvittää pesän osakkaiden tiedot
  • hankkia puuttuvat asiakirjat
  • selvittää ja listata vainajan omaisuus
  • järjestää perunkirjoitustilaisuus

  Asiantuntijan rooli on opastaa sinua perunkirjoituksen aikana ja kertoa mitä tietoja missäkin vaiheessa sinun on selvitettävä. Tietojen selvittämisen jälkeen asiantuntija kirjaa tiedot puolestasi perukirjaan. Sinulle lankeava työmäärä on kuitenkin lähes sama riippumatta siitä, että järjestetäänkö perunkirjoitus omatoimisesti vai yhdessä ammattilaisen kanssa.

 • Kuinka perunkirjoitukseen haetaan lisäaikaa?

  Jos perunkirjoitusta ei kiireiden tai muiden syiden takia ehditä järjestämään kolmen kuukauden kuluessa, täytyy järjestämiseen hakea lisäaikaa vainajan kotikunnan verotoimistolta.

  Voit hakea lisäaikaa täyttämällä ja lähettämällä alla olevan lomakkeen verottajalle:

  Aatos-palvelussa asiakaspalvelumme voi myös hakea lisäaikaa puolestasi.

 • Mitä tarkoittaa perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus?

  Pesän osakkaalla, jonka hallussa on kuolinpesän omaisuus, on velvollisuus perunkirjoituksen toimituttamiseen. Käytännössä toimituttaminen ja perunkirjoituksen järjestäminen eivät ole sama asia.

  Toimituttamisvelvollisuus (jonka laiminlyönti on rangaistavaa) täyttyy jo silloin, kun perunkirjoitus annetaan kahden uskotun miehen hoidettavaksi.

 • Perunkirjoitus velkaisessa pesässä?

  Perunkirjoitus tulee järjestää myös ylivelkaantuneessa kuolinpesässä. Tällaisessa tapauksessa koko pesän varallisuus käytetään hautaamis- ja perunkirjoituskulujen sekä velkojen maksamiseen, eikä perillisille jää mitään.

  Lähtökohtaisesti vainajan velat eivät siirry perillisille, koska velkojat voivat vaatia saamisiaan ainoastaan siitä omaisuudestaan, jonka perittävä on kuollessaan jättänyt.

 • Mitä tapahtuu jos perunkirjoitusta ei järjestetä?

  Mikäli perunkirjoitusta ei toimiteta ajoissa, veroviranomainen lähettää kehoituksen toimittaa perunkirjoitus. Jos perunkirjoitusta ei kehotuksesta huolimatta toimiteta, siirtyy asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi.Perunkirjoituksen laiminlyönti voi johtaa korkeampaan perintöverotukseen ja henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista. 
Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel