Perukirja: Mikä se oikeasti on?

Perukirja on kuolinpesän osakasluettelo, varallisuusluettelo ja veroilmoitus.

Perunkirjoitus ja perukirja


Tältä sivulta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon perukirjasta.

Voit siirtyä eri osiin painamalla alapuolen otsikoita:

 Mikä on perukirja?

1. Mikä on perukirja?

Perukirja on perunkirjoituksessa laadittava asiakirja. Perukirjalla on kolme pääasiallista tehtävää.

Perukirja toimii kuolinpesän:

 • osakasluettelona
 • omaisuusluettelona
 • veroilmoituksena

Perukirjan voi laatia itse ilman aikaisempaa kokemusta tai tietämystä asiasta. Perukirja on tehty oikein, kun siinä on ilmoitettu kaikki verottajan ja lain vaatimat tiedot.

Perukirja osakasluettelona
Perukirja toimii kuolinpesän osakasluettelona. Perukirjaan tulee listata kaikki henkilöt, jotka ovat kuolinpesän osakkaita ja oikeutettuja perintöön.

Kuolinpesän osakkaita voivat olla esimerkiksi vainajan lapset, sisarukset, vanhemmat, leski tai testamentinsaajat. Perunkirjoituksessa leskeksi lasketaan aviokumppani, mutta myös parisuhdekumppani, jos parisuhde on virallisesti rekisteröity.

Perukirja omaisuusluettelona
Perukirjassa ilmoitetaan kuolinpesän omaisuus. Perukirjaan kirjataan kaikki vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat. Omaisuusluettelo toimii pohjana perunkirjoituksen jälkeen tehtävälle omaisuuden ositukselle ja perinnönjaolle.

Perukirja veroilmoituksena
Perukirja on myös kuolinpesän veroilmoitus. Verohallinto laskee perukirjassa esitettyjen tietojen perusteella jokaiselle pesän osakkaalle maksettavaksi tulevan perintöveron. Perintöveron suuruus riippuu perittävän omaisuuden arvosta ja sukulaissuhteesta.

Voit laatia perukirjan itse

Verohallinnolla ei ole tarjota perukirjamallia tai lomaketta valmiina, jonka perusteella perukirjan voisi tehdä itse.

Perukirja on tehty oikein, kun siinä on listattu kaikki lainsäädännön vaatimat asiat ja kuolinpesän varallisuus on hinnoiteltu rehellisesti parhaan kyvyn ja osaamisen mukaan.

Perukirjassa tulee ilmoittaa muun muassa seuraavat asiat:

 • Perittävää koskevat tiedot
 • Tiedot oikeudenomistajista
 • Pesän ilmoittaja ja uskotut miehet
 • Henkilökohtaiset ja yhteiset varat
 • Lesken ilmoitukset
 • Ennakkoperinnöt ja lahjat
 • Henkilövakuutuskorvaukset
 • Perunkirjoituksen perustana olevat asiakirjat

Kuvaamme Aatos.app -palvelussa kansankielisesti, mitä edellä mainitut asiat tarkoittavat. Noudattamalla Aatos.app -palvelun ohjeita voit olla varma, että perukirja sisältää kaikki lain vaatimat asiat. Aatos.app -palvelun soveltuu kaikkiin tilanteisiin, riippumatta kuolinpesästä.

Kokeile ilmaiseksi

2. Rehellisyys on tärkeää

Pesänilmoittaja vastaa siitä, että uskotuilla miehillä on riittävä tieto pesän omaisuudesta ja veloista.

Käytännössä tämä tapahtuu siten, että:

 • Pesän ilmoittaja listaa kaikki varat ja velat
 • Varoille ja veloille määritetään alustava hinta
 • Uskotut miehet käyvät listan läpi
 • Tietojen todenperäisyys vakuutetaan

Perukirjaan merkitään pesän varat ja velat sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Varojen ja velkojen salaaminen ja vilpillinen ilmoittaminen ovat rangaistavia tekoja. Näistä voidaan tuomita sakkoon tai jopa puoleksi vuodeksi vankeuteen.

Älä huolestu, jos perukirjan laatimisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja. Uudet varat ja velat voidaan ilmoittaa verottajalle täydennysperukirjalla.

Aatoksessa voit täydentää perukirjaa veloituksetta niin monta kertaa kuin tarvitsee ja tehdä täydennyksiä. Täydennysperukirjaa koskevat kaikki samat muotovaatimukset kuin alkuperäistä perukirjaa. Verottajalle ei tarvitse ilmoittaa muuttumattomia tietoja uudestaan. Riittää, kun täydennysperukirjassa viitataan alkuperäiseen perukirjaan.

Omaisuus arvioidaan lähtökohtaisesti itse

Kuolinpesän varallisuutta ei ole mahdollista koskaan arvioida täysin oikein. Yhdelläkään tuotteella, esineellä tai varallisuudella ei ole olemassa yhtä ”oikeaa hintaa”. Lähes kaikki perukirjaan merkittävät summat ovat parhaan kyvyn mukaan tehtyjä arvioita.

Vaikeasti arvotettavien omaisuuserien kohdalla pesän osakkaat voivat pyytää verottajalta vapaaehtoista ja maksullista ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisun pyytäminen verottajalta tulee kyseeseen esimerkiksi arvokkaiden tonttien ja rakennusten kohdalla, joiden hinnan arviointi muilla tavoin on mahdotonta tai vaikeaa.

Tekemällä perunkirjoituksen Aatos -palvelussa voit olla varma, että omaisuus ja velat tulee merkittyä perukirjaan verottajan hyväksymien käytäntöjen mukaisesti.

Aloita perunkirjoitus

3. Perukirja lähetetään Verohallintoon

Allekirjoitetun perukirjan kopio tulee toimittaa Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Tämän jälkeen verottaja käsittelee perukirjan, laskee osakkaiden perintöosuudet ja määrää perillisille tulevan perintöveron.

Perukirjan käsittely kestää yleensä noin 6 kuukautta.

Toimita perukirja myös osakkaille ja velkojille

Perukirja tulee toimittaa myös kaikille kuolinpesän osakkaille. Perunkirjoitus ei ole kuitenkaan toimitus, jota pesän osakkaat voivat moittia. Jos pesän osakas on sitä mieltä, että perunkirjoitus on toimitettu väärin, voi kyseinen osakas toimittaa uuden perunkirjoituksen ja toimittaa uuden perukirjan verottajalle.

Verottaja käsittelee uutta perukirjaa aikaisemman perukirjan täydennyksenä.

Jos kyseessä on ylivelkainen tai varaton kuolinpesä, tulee perukirjan kopio lähettää myös velkojille. Perukirjan tietojen perusteella velkojat päättävät saataviensa kohtalosta.

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mikä on perukirja?

  1. Perukirja on perunkirjoituksessa laadittava virallinen asiakirja
  2. Perukirjassa on listattu kuolinpesän osakkaat, varat ja velat
  3. Perukirjan ensisijainen tarkoitus on toimia kuolinpesän veroilmoituksena
  4. Perukirja toimitetaan verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta
  5. Perukirja voidaan joutua toimittamaan myös mm. pankille ja velkojille

 • Kuka saa tehdä perukirjan?

  Perukirjan saa tehdä kuka tahansa. Perukirjan tekeminen ei vaadi erillistä pätevyyttä tai aikaisempaa kokemusta asiasta.

 • Haluamme käyttää ulkopuolista - miten kannattaa toimia?

  Perunkirjoituksen järjestämisessä (tai perukirjan laatimisessa) voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, jos omat voimavarat eivät tunnu riittävän. Suosittelemme kuitenkin tekemään osan työvaiheista itse, sillä asiantuntijat veloittavat omasta työstään käytetyn ajan mukaisesti. Mitä useampia vaiheita hoitaa itse, sitä vähemmän asiantuntijan palkkaaminen tulee maksamaan.

  Olemme esitelleet viisi helppoa keinoa säästää rahaa täällä.


 
Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel