Perinnöstä luopuminen – miksi ja miten se tehdään?

Perinnöstä luopuminen on yleinen verosuunnittelun keino. Käytännössä perinnöstä luopumalla perintö voidaan jakaa useammalle saajalle tai siirtää sukupolven yli. Verohyötyjen saaminen tosin vaatii, että perinnöstä luovutaan tehokkaasti. Lue lisää perintöverosta ja perintöverosuunnittelusta.

Mihin perinnöstä luopuminen perustuu?

Perinnönsaaja voi luopua perinnöstään parhaaksi näkemällään tavalla. Perinnönsaaja voi halutessaan luopua koko perinnöstä tai vaikka perinnön tietystä osasta – Suomen laki ei juurikaan aseta rajoitteita luopumiselle.

”Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.” Perintökaari 17 luku 2 a §

Perinnöstä voi luopua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Tässä artikkelissa käsitellään ainoastaan perinnöstä luopumista perittävän kuoleman jälkeen, koska perinnöstä luopuminen perillisen eläessä on sen verran harvinaista.

Perinnöstä voi luopua perittäjän eläessä tai hänen kuoltua

Mitä perinnöstä luopuminen tarkoittaa?

Perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että perillinen tai testamentinsaaja ei ota perintöä tai sen osaa vastaan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos henkilö osoittaa tahtoa hyväksikäyttää lain määräämiä oikeuksiaan perintöön, tulkitaan teko perinnön vastaanottamiseksi.

”Perillisen on katsottava vastaanottaneen perinnön, jos hän on yksin tai muiden kanssa ottanut pesän hoitoonsa, osallistunut perunkirjoitukseen tai perinnönjakoon taikka perillisenä muutoin ryhtynyt jäämistöä koskeviin toimiin”  Perintökaari 16 luku 2 §

Perinnön vastaanottaminen voi tapahtua usealla eri tavalla. Esimerkiksi toimet, kuten kuolinpesän jäämistön hoito, perinnönjako tai joissain tapauksissa jopa perunkirjoitukseen osallistuminen, katsotaan perinnön vastaanottamiseksi.

 Perinnöstä luopunut ei ota perintöä vastaan

Miten ja milloin perinnöstä luovutaan?

Laki ei aseta perinnöstä luopumiselle yksiselitteistä aikarajaa. Käytännössä perinnöstä voi luopua niin kauan kunnes perintöä ei ole otettu vastaan. Usein perinnöstä luopumisesta ilmoitetaan perunkirjoituksen yhteydessä.

”Joka on saanut perinnön tai testamentin, saattakoon oikeutensa voimaan tässä luvussa säädetyllä tavalla viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta” Perintökaari 1 luku 1§

Perinnöstä luopuminen on tehtävä lain mukaan kirjallisesti. Perinnöstä luopuja täyttää ja allekirjoittaa asiakirjan ja toimittaa sen kuolinpesän asioita hoitavalla henkilölle. Tämän jälkeen asiakirja toimitetaan verottajalle perukirjan liitteenä.

Perinnöstä on luovuttava kirjallisesti

Tehokas luopuminen

Perinnöstä voi luopua joko tehokkaasti tai tehottomasti. Verotuksen kannalta on erittäin tärkeää, että perinnöstä luopuminen tapahtuu tehokkaasti. Tehokkaalla perinnöstä luopumisella tarkoitetaan sitä, että:

 1. perintöä ei oteta vastaan,
 2. perinnöstä luovutaan vastikkeetta,
 3. perintöä ei luovuteta tietylle henkilölle,
 4. perinnöstä luovutaan kokonaan.

Tehokkaan ja tehottoman luopumisen ero näkyy verotuksessa:  tehottomasti luovuttu perintö johtaa kaksinkertaiseen verotukseen – perinnöstä luopuja maksaa perintöveron ja vastaanottaja lahjaveron.

 Tehokas luopuminen on tärkeää verotuksen kannalta

Perinnöstä luopumisen seuraus

Jos perillisasemassa oleva henkilö luopuu perinnöstä tehokkaasti, hän ei ole enää kuolinpesän osakas. Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset, siten kuin perinnöstä luopuja ei olisi enää elossa.

Jos perillinen luopuu perinnöstään tietylle henkilölle, perillisen maksettavaksi tulee perintövero sekä perinnön saajalle lahjavero. On siis erittäin tärkeää, että perinnöstä luovutaan tehokkaasti, eli perintöä ei ”luovuteta kenellekään”.

Perinnöstä luopuminen on tärkeää tehdä tehokkaasti

 

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Onko perunkirjoitukseen osallistuminen perintöön ryhtymistä?

  Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen (KKO 1985 II 113) perusteella perunkirjoitukseen osallistuminen ei itsessään merkitse perintöön ryhtymistä.

  Suosittelemme kuitenkin, että jos tulet luopumaan perinnöstä, ole erittäin varovainen, koska jokainen tilanne arvioidaan tilannekohtaisesti. Eli jos haluat välttämättä osallistua perunkirjoitukseen, voi päätös olla erilainen kuin Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä.

 • Kuinka perinnöstä luovutaan?

  Perittävän kuoleman jälkeen perillinen voi luopua perinnöstään kirjallisella ilmoituksella. Jotta perinnöstä luopumisesta ei aiheudu epätoivottuja seuraamuksia, kannattaa perinnöstä luopua tehokkaasti.

 • Miksi perinnöstä luovutaan?

  Perinnöstä luopumisella voidaan vaikuttaa perintöveron suuruuteen.

  Esimerkki.

  Markku on perimässä isältään 35 000 euroa. Jos Markku ottaa perinnön vastaan, joutuu hän maksamaan perintöveroa 1 300 euroa. Markulla on kaksi täysi-ikäistä lasta. Markku päättää luopua perinnöstä, jolloin perintö menee puoliksi Markun lapsille. Lapsien henkilökohtaiset perintöosuudet ovat alle 20 000 euroa, joten perinnöstä ei tarvitse maksaa veroa. Perinnöstä luopumisella säästettiin 1 300 euroa.


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel